ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำ...
- 22:45
ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 22:45 Rating: 5
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 20:34 Rating: 5
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 18:35 Rating: 5
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดร้อยเอ็ด คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดร้อยเอ็ด Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 18:26 Rating: 5

ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีเน...
- 00:27
ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:27 Rating: 5

อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0

(25 เมษายน 2561) อำเภอศรีสมเด็จ ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 ตามโครงการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื...
- 00:06
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:06 Rating: 5

หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ได้รับรางวัลชนัะเลิศ หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามโ...
- 16:25
หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561 หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:25 Rating: 5
แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:32 Rating: 5

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

27 มีนาคม 2561  เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ให้มีความโปร่งใสในกาiปฏิบัติงาน และการป้องกันปราบปรามก...
- 04:31
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 04:31 Rating: 5
การประชุมติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 การประชุมติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:10 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.